Συνέντευξη “Κρίσιμης σημασίας η εκπαίδευση των managers σε θέματα ψυχικής υγείας.”

Η Τατιάνα Τούντα, Chairwoman & CEO της Hellas EAP μιλά στο Workforce για την εκπαίδευση των managers σε θέματα ψυχικής υγείας, την αυτό-φροντίδα και την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική αγορά.

Που εστιάζει η εκπαίδευση των managers σε σχέση με την ψυχική υγεία;
Για την πλειοψηφία των εργαζομένων, η φροντίδα της ψυχικής υγείας αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα, εξού και αναμένουν από τους ίδιους τους οργα- νισμούς να υιοθετούν σχετικές δράσεις και πολιτικές. Καθώς οι managers, ως επι- κεφαλής των ομάδων, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, η εκπαίδευσή τους έχει διττό χαρακτήρα. Αρχικά, εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα ψυχικής υγείας, με σκοπό την ενίσχυσή τους σε θέματα πρόληψης και υποστήρι- ξης των ομάδων, αλλά και στην αποτελε- σματική διαχείριση των προκλήσεων της καθημερινότητας των συνεργατών τους. Επιπλέον, επικεντρώνεται σε δράσεις για την προσωπική τους ευεξία και ενδυνά- μωση, προωθώντας την αυτό-φροντίδα, την αποτελεσματική διαχείριση του στρες και της κόπωσης, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Πώς μπορούν οι managers να εκπαιδευτούν για να φροντίζουν τους εργαζόμενους;
Ένας βασικός εκπαιδευτικός πυλώνας εστιάζει στα θέματα της πρόληψης και της διαχείρισης συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων που επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση, τον εντοπισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων στο αρχικό στάδιο της εκδήλωσής τους, πριν δηλαδή, αποτελέσουν ρίσκο για τον ίδιο τον εργαζόμενο και τον οργανισμό. Μια ακόμα σημαντική εκπαιδευτική ενότητα επικεντρώνεται στο πώς μπορούν να ενδυναμωθούν οι managers ώστε να διαχειρίζονται Κρίσιμες Καταστάσεις, όταν αυτές προκύπτουν, σε σχέση με τους εργαζόμενους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όταν βιώνουν ένα τραυματικό γεγονός ή ακόμη και σε ενδεχόμενα περιστατικά, όπως βία ή/ και παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτού του είδους η εκπαίδευση εμπλουτίζει το Πλάνο Διαχείρισης Κρίσεων στους οργανισμούς και περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. Παράλληλα, μια σειρά από εκπαιδεύσεις και ευαισθητοποιήσεις βοηθούν τους managers να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις για να κατανοούν καλύτερα τα θέματα ψυχικής υγείας, τα αίτια και τις πιθανές επιπτώσεις τους, αλλά και να αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους ώστε να μιλούν για ανάλογα θέματα με τους συνεργάτες τους. Φυσικά, τέτοιες δράσεις συμ- βάλουν στη μείωση τους στίγματος σχετικά με την ψυχική υγεία και στην ενθάρρυνση της ανοικτής επικοινωνίας. Έτσι, δημιουργείται μια εταιρική κουλτούρα συμπερίληψης, μέσα στην οποία οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη όταν τη χρειάζονται από τους managers τους. Είναι σημαντικό, τέλος, να τονίσουμε ότι όλο και περισσότεροι Οργανισμοί στην ελληνική αγορά καθιερώνουν τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις ως μέρος της βασικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης ενός manager, προτού αναλάβει για πρώτη φορά τη διαχείριση ομάδας.

Υπάρχει μέριμνα ούτως ώστε οι managers να μπορούν να φροντίζουν και τον εαυτό τους;

Η αυτό-φροντίδα αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό πυλώνα της εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής ευεξίας. Αρκετοί Οργανισμοί αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση της αυτό-φροντίδας στους managers συμβάλλει σε ένα πιο υγιές και πιο αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, γίνεται προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι εξίσου σημαντικό, παράλληλα με την εκπαίδευση, να διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες και η κατάλληλη εταιρική κουλτούρα, ώστε να δίνεται ο χώρος και ο χρόνος για αυτό-φροντίδα, ξεκούραση και ισορροπία στην προσωπική και εργασιακή ζωή.

Ποια είναι η εικόνα στην ελληνική αγορά σε σχέση με την εκπαίδευση των managers σε θέματα ψυχικής υγείας;

Η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένους σε θέματα ψυχικής υγείας managers αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στη χώρα μας. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στο επιθυμητό σημείο και σίγουρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε, ωστόσο βλέπουμε σταδιακά ότι αρκετοί οργανισμοί ανταπο- κρίνονται αποτελεσματικά σε αυτή την ανάγκη και ενσωματώνουν στη στρατηγική τους εκπαιδευτικές δράσεις που βοη- θούν τους managers να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να προάγουν την ψυχική ευεξία στον εργασιακό χώρο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανάγκη εκπαίδευσης των managers αναδεικνύ- εται πλέον έντονα και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Στην έρευνα του 2021 για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία των εργαζομένων στην Ελλάδα (συνεργασία Hellas EAP, EY Ελλάδος & Πειραματικού Εργαστηρίου Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ) οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 75% δήλωσαν ότι είναι σημαντικό να είναι καλά εκπαιδευμένοι οι προϊ- στάμενoι τους, σε θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να μπορούν να τους υποστηρίξουν ως ένα πρώτο στάδιο διαχείρισης.

Χριστόφορος Παυλάκης